REGULAMIN SKLEPU SMUTEKBYMBK.PL

POSTANOWIENIA WSTĘPNE:

Sklep internetowy smutekbymbk, działający pod adresem www.smutekbymbk.pl prowadzony jest przez SMTK Kamil Cicirko, ul. Sieczna 70/20, 03-290 Warszawa. SMTK Kamil Cicirko to jednoosobowa działność gospodarcza wpisana do rejestru CEIDG, która posługuje się numerem NIP 5242912109 oraz REGON 387926453.

Definicje:
Sklep - sklep internetowy działający pod adresem www.smutekbymbk.pl sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SMTK Kamil Cicirko, wpisaną do Centralnej CEIDG, NIP 5242912109, REGON 387926453;
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;
Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemów płatności on-line;
Produkty – towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Regulamin określa zasady zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem witryny Sklepu, działającego pod adresem: www.smutekbymbk.pl
2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest przez 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, kontakt z obsługą sklepu możliwy jest pod adresem e-mail sklep@smutekbymbk.pl, dodatkowe formy kontaktu widoczne w zakładce Kontakt. Główne sprawy do kontaktu: wysyłka towarów, zmiana w zamówieniu, zwroty, sugestie dotyczące produktów i działania sklepu.


WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU:

1. Sklep prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem Internetu.
2. Składanie zamówień na towary oferowane w Sklepie możliwe jest po dodaniu produktu do koszyka, wypełnienie formularza dot. zakupu, oraz zapłaty.
3. Warunkiem kupna jest zapoznanie się i zaakceptowanie regulaminu.
4. W celu dokonania kupna należy złożyć zamówienie na stronie internetowej smutekbymbk.pl.


SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

1. Klient może składać zamówienia w wybrane dni roku, natomiast ich realizacja odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 18.00. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie do godziny 10, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.
2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
– wyboru zamawianych towarów lub usług,
– adresu dostawy
– wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie.
3. Po podaniu przez klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, zawierające: opis przedmiotu zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych towarów, rodzaj i koszty dostawy, dane i adres klienta.
4. Procedura składania zamówienia kończy się w momencie wyboru przez klienta opcji „Kupuję i płacę”. Na adres e-mail wskazany przez klienta podczas składania zamówienia wysyłana jest wiadomość, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu realizacji tego zamówienia.
5. Z chwilą otrzymania od Sprzedawcy potwierdzenia złożenia zamówienia na wskazany przez klienta adres e-mail, klient zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży towarów objętych zamówieniem.
6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 4 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia, lub skontaktuje się z klientem telefonicznie na podany przez niego numer telefonu w zamówieniu. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze.
7. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma poniższe możliwości:
– częściowa realizacja – Klient decyduje się na zrealizowanie zamówienia z produktów dostępnych na tę chwilę;
– anulowanie całości zamówienia;
– zamiana niedostępnego produktu na inny produkt (w przypadku różnicy cenowej, zostanie ona zwrócona przez Sprzedawcę).
8. Umowa sprzedaży może być dokonana przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osoby małoletniej w wieku 13-18 lat wymagana jest zgoda  jej przedstawiciela ustawowego.


CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI:

1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich.
2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez klienta.
3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia, obejmująca również koszty przesyłki, wyświetlana jest po dokonaniu przez klienta wyboru formy dostawy zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
6. Formy płatności obowiązujące w Sklepie to: płatność przelewem tradycyjnym, płatności on-line, płatność za pobraniem (tylko na terenie Polski), karty płatnicze (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
7. W celu realizacji płatności on-line, Sprzedawca korzysta z usług zewnętrznego podmiotu przez zintegrowany ze sklepem system płatności. Wybór płatności on-line nie wiąże się dodatkowymi kosztami dla Klienta, koszty prowizji ponosi Sprzedawca.
8. Aktualnym podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Autopay S.A.


PARAGONY I FAKTURY:

1. Do każdego zrealizowanego zamówienia, dołączany jest dokument zakupu w postaci paragonu z kasy fiskalnej (w paczce z zamówieniem) lub w postaci faktury przesyłanej drogą mailową (na e-mail podany przy składaniu zamówienia lub rejestracji konta).


TERMINY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Przez realizację zamówienia należy rozumieć dostarczenie zamówionych towarów do klienta.
2. Czas realizacji zamówienia liczony jest:
- w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności;
- w przypadku wyboru płatności za pobraniem - od momentu złożenia zamówienia.
3. W przypadku braku zapłaty za zamówienie w ciągu 5 dni od daty jego złożenia, transakcja zostaje uznana za nieaktualną i będzie automatycznie anulowana.
4. Sklep zobowiązuję się i dołoży wszelkich starań, aby czas wysyłki większości zamówień odbywał się w ciągu 2 dni roboczych od chwili zaakceptowania płatności (lub wyboru płatności pobraniowej).
5. Sklep realizuje zamówienia na terytorium Polski.


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący konsumentem ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy sprzedaży w ciągu 30 dni od dnia wydania towaru, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

2. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz wysłania towaru wraz z dowodem zakupu na adres:
SMTK Kamil Cicirko
al. Zjednoczenia 41/45/5
01-838 Warszawa

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć pisemnie lub za pomocą formularza dostępnego w sklepie internetowym w zakładce Zwroty. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku przyjęcia zwrotu towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego.
5. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a to co strony umowy świadczyły podlega zwrotowi.
6. W przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy na zasadach opisanych powyżej, jest on zobowiązany do zwrotu produktów objętych umową w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy na adres:
SMTK Kamil Cicirko
al. Zjednoczenia 41/45/5
01-838 Warszawa
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru do sklepu.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca dokonuje zwrotu środków w ciągu 14 dni od daty rezygnacji z umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem do momentu, gdy otrzyma produkt lub dowód jego odesłania.


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY TOWARU 

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczania towarów bez wad oraz, w odniesieniu do Konsumentów, odpowiada za ich wady na zasadach uregulowanych w art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego (rękojmia za wady).
2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.
3. W przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument:
- odpowiedzialność Sprzedawcy obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą;
- odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do wartości zamówienia;
- Sprzedawca nie odpowiada za działania i zaniechania osób trzecich, w tym dostawców poczty, usług internetowych itp.
- Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest do zbadania Towaru w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania, celem zweryfikowania zgodności Towaru z umową sprzedaży (tj kompletności zamówienia oraz jakości dostarczonego Produktu) i zgłoszenia Sprzedawcy, w powyższym terminie, wszelkich zastrzeżeń. Klient nie będący Konsumentem, który nie zgłosił zastrzeżeń we wskazanym terminie, traci uprawnienie do powoływania się na nie w przyszłości.
4. Korzyści i ciężary wraz z niebezpieczeństwem przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzą na Klienta, który nie jest Konsumentem, z chwilą jego powierzenia przez Sprzedawcę przewoźnikowi (firmie kurierskiej) trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju, celem jego dostarczenia do Klienta nie będącego Konsumentem. Sprzedający w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie przewoźnika (firmy kurierskiej), w szczególności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Klientowi nie będącemu Konsumentem, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


REKLAMACJE

1. Reklamacje należy złożyć na adres e-mail: sklep@smutekbymbk.pl, instagram: smutekbymbk lub listownie na adres al. Zjednoczenia 41/45/5, 01-838 Warszawa. Składając reklamację wskazanym jest, aby Klient opisał zauważoną wadę i sprecyzował swoje żądanie. W chwili składania reklamacji z tytułu rękojmi, należy przedstawić dowód zakupu towaru w Sklepie internetowym (np. wyciąg z konta, potwierdzenie płatności kartą, paragon lub fakturę).
2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Sprzedawca niezwłocznie zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Wraz z takim zawiadomieniem do Klienta przesłana zostanie informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym. 
3. Reklamowane produkty należy przesłać na:
SMTK Kamil Cicirko
al. Zjednoczenia 41/45/5
01-838 Warszawa
4. Składając reklamację należy dostarczyć Sprzedawcy reklamowany produkt wraz z otrzymanym dowodem zakupu.
5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony przez Sprzedawcę drogą mailową lub pisemnie, w zależności od sposobu złożenia reklamacji.


DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").
3. Dane osobowe klienta są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Klienci Sklepu mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania usunięcia.
5. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w Polityce prywatności.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Informacje o towarach, prezentowanych na stronach Sklepu, w szczególności ich opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O każdej zmianie regulaminu Sprzedawca powiadomi klientów poprzez umieszczenie stosownego komunikatu na stronie internetowej www.smutekbymbk.pl
Klienci, którzy dokonali rejestracji w Sklepie zostaną zawiadomieni o zmianie regulaminu oraz możliwości jego akceptacji przy pierwszym logowaniu w Sklepie, licząc od chwili wejścia w życie nowego regulaminu. Odmowa akceptacji regulaminu jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Spory pomiędzy Sprzedawcą a klientem będącym konsumentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
5. W przypadku zmiany regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do regulaminu będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.01.2021 r.


Archiwalny regulamin (do 18.01.2021 r.) (PDF)